Det med småt..

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

for

Salsabine Danseforening
Stolemagerstien 8, 4. mf.
2300 København S.

§ 1
1.1. Foreningens navn er: Salsabine Danseforening

§2
Branchekode:
2.1. Branchekoden for foreningen er: 855200

§3
Formål:
3.1. Foreningens formål er at sprede livsglæde og styrke menneskelige sociale relationer på tværs af nationaliteter og aldre gennem danseundervisning i latinamerikanske og spanske danse.

§4
Adresse/hjemsted:
4.1. Nuværende postadresse: Stolemagerstien 8, 4. mf., 2300 København S. Hjemsted for foreningen: København/Region Hovedstaden.

§5
Medlemskab/kontingent:
5.1. Alle kan blive passive medlemmer af foreningen, mod at betale for deltagelse på et dansehold eller workshop, samt et medlemsgebyr pr. dansehold eller workshop.
5.2. Udmeldelse som passivt medlem, sker automatisk efter endt dansesæson, som typisk varer 6-8 uger, eller efter enkeltstående arrangementer.
5.3. Aktive medlemmer betaler et årligt medlemskab på kr. 50 og deltager frivilligt med forefaldende arbejde efter behov.

§6
Eksklusion af medlemmer:
6.1. Et medlem kan blive ekskluderet fra foreningen, hvis denne ved handling eller udtalelse kan skade foreningens omdømme eller interesse.

§7
Generalforsamling:
7.1. Foreningen afholder ordinær generalforsamling én gang om året i 1. halvår. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamlingen med 14 dages varsel pr. e-mail.
7.2. Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4) Godkendelse af regnskab
5) Evt. ændring af kontingents beløb
6) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
7) Evt. valg af nye bestyrelsesmedlemmer, revisor mv.
8) Evt. diskussion af indkomne forslag
9) Eventuelt
7.3. Alle aktive medlemmer har stemmeret til generalforsamlingerne.

§8
Ekstraordinær generalforsamling:
8.1. Der kan indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling med 14 dages varsel af formanden.

§9
Bestyrelse:
9.1. Det konstitueres i bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde, hvem der vælges til hvilke poster. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er kun beslutningsdygtig, når et flertal er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme altafgørende.
9.2. Bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og tegnes af formand og kasserer.
9.3. I det omfang det skønnes relevant for foreningens virke, kan bestyrelsen hyre eksternt assistance til bl.a. administration og danseundervisning.

§10
Regnskab:
10.1. Første regnskabsår kører fra foreningens opstart (den stiftende generalforsamling) frem til
31. december. Derefter følger Regnskabsperioden et normalt kalenderår.

10.2. En regnskabskyndig person valgt at bestyrelsen, godkender årsregnskabet under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser.

§11
Tegningsregler:
11.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab.

§12
Vedtægtsændringer:
12.1. Vedtægterne kan ændres af formanden med varsel på 14 dage før de træder i kraft via e-
mail til bestyrelsen.

§13
Opløsning:
13.1. Et flertal i bestyrelsen med 4 ud af 5 stemmer, kan opløse foreningen.
13.2. Vedtagelse af beslutning om opløsning kan ske på en ekstraordinær indkaldt generalforsamling med 14 dages varsel til aktive bestyrelsesmedlemmer.
13.3. Foreningens formue doneres i tilfælde af opløsning, til DGI, Danmark.